4
shared

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับคนพิการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันปี2”

10 เมษายน 2562 02:30 221
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับคนพิการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันปี2”

“มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับคนพิการ ปั่นจักรยาน 1500 กิโลเมตร สมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน จ.เชียงใหม่

 

วันนี้ (19 ม.ค. 62) “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ร่วมกับ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” ชวนคนไทยร่วมสานต่องานที่ “พ่อ” ทำสร้าง “ประวัติศาสตร์” ร่วมกับคนพิการ ด้วยการเปลี่ยน “ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง” ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม โดยครั้งนี้ผู้พิการทางสายตาจะปั่นจักรยานระยะทาง 1,500 กิโลเมตรผ่าน 15 จังหวัด เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจน สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

 

 

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind” เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนตาบอดปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 867 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 150 ล้านบาท ในครั้งนั้นทางมูลนิธิฯได้รับยอดเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 32 ล้านบาท ดังนั้น ในการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนบริจาค 118 ล้านบาทเพื่อที่จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนให้แล้วเสร็จ

 

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวต่อว่า หลังจากที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอเชียงดาวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่ามีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในภูมิภาคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับการฝึกอาชีพ ทางมูลนิธิฯจึงมีแนวคิดในการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเพิ่มเติมอีก 1 แห่งที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ภาคกลางได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” เพื่อระดมทุนบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาวให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และเริ่มก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอนครชัยศรีต่อเนื่องกัน โดยในปีที่ผ่านมาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่เชียงดาวแม้จะได้เริ่มกำเนินการก่อสร้างไปเพียงบางส่วน แต่ก็สามารถเปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการไปแล้วจำนวน 2 รุ่น มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรมจำนวนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 287 ครอบครัว

 

 

ด้านนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมของคนพิการในประเทศไทยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้การนำของ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ มีพันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 2 สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เชื่อมโยงมายังยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมพื้นฐานความพอเพียง

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากลและหนึ่งในพันธกิจทั้ง 3 ด้านของ พก.คือ การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม โดยปัจจุบันองค์กรด้านคนพิการที่มีความเข้มแข็งเป็นภาคีขับเคลื่อนงานด้านคนพิการมากถึง 514 องค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2552-2561

 

 

ขณะที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ คือ หนึ่งต้นแบบขององค์กรคนพิการที่ขับเคลื่อนนำพาคนพิการ ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่าง “No one left Behind ปี 2” จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมปั่นไปด้วยกันและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อสังคม”

 

สำหรับโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” ในปีนี้จะมีผู้พิการทางสายตาจำนวน 20 คนและอาสาสมัคร 20 คนร่วมกันปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน 15 จังหวัด กรุงเทพฯ,สมุทรปราการ,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,ลพบุรี สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี และนครปฐม ระหว่างวันที่ 9-22 ก.พ. 2562 รวมทั้งสิ้น 14 วัน ระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร โดยในแต่ละจังหวัดที่ผ่านไปจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของคนพิการ และให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

 

และในการนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานในการเปิดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2” และทรงนำร่วมปั่นจักรยานจากสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 50 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2562 ด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการ สานต่องานที่พ่อทำ ด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการสามารถก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อที่จะเปลี่ยนคนพิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไปด้วยการสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี2” บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ช่องทางที่ 1 : ร่วมบริจาคผ่านผ่านเส้นทางการปั่นในแต่ละจังหวัดดังกล่าว

 

ช่องทางที่ 2 : โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

เลขที่บัญชี 162-3-07797-9

 

ช่องทางที่ 3 : กดหมายเลข *948*6666*100# แล้วโทรออก สำหรับบริจาค 100 บาท

(เครือข่าย AIS / CAT / DTAC / TrueMoveH)

 

ช่องทางที่ 4 : กดหมายเลข *948*6666*10# สำหรับการบริจาค 10 บาท

(เฉพาะเครือข่าย TrueMoveH)

 

ช่องทางที่ 5 : พิมพ์ Y100 ส่งไปยังหมายเลข 4899666 สำหรับการบริจาค 100 บาท

(เครือข่าย AIS / CAT / DTAC / TrueMoveH)

 

ช่องทางที่ 6 : พิมพ์ Y10 ส่งไปยังหมายเลข 4899666 สำหรับการบริจาค 10 บาท

(เฉพาะเครือข่าย TrueMoveH)

 

ช่องทางที่ 7 : ร่วมบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ "ทรูมันนี่ วอลเล็ท" ได้ตลอด 24 ชม.

ดาวน์โหลดแอปฟรีทาง App Store และ Play

 

ช่องทางที่ 8 : ร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR CODE ได้ตลอด 24 ชม.

 

 

โดยสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2” ได้ทาง Facebook “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” (Universalfoundation) หรือ www.wiriya.org และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นคนพิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง