18
shared

โยกย้าย ผู้ว่าฯ "ณรงศักดิ์" เป็นผู้ว่าฯ ลำปาง

6 สิงหาคม 2562 14:37 7487
ครม. มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 31 ตำแหน่ง ผู้ว่า "ณรงศักดิ์" ไปเป็นผู้ว่าฯ ลำปาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 รายดังนี้


1.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง

2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง

3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์

7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

8.ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

13.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราบการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

29.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง