6
shared

ผู้ตรวจการฯสั่งยุติเรื่อง 'ชวน' รวบรัดขั้นตอนเลือกนายกฯ

27 สิงหาคม 2562 14:48 1133
ผู้ตรวจการฯสั่งยุติเรื่อง 'ชวน' รวบรัดขั้นตอนเลือกนายกฯ

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่องกรณีประธานรัฐสภา รวบรัดขั้นตอนเลือกนายกฯ ระบุกระบวนการเป็นไปตามกฎหมาย

วันนี้ (27ส.ค.62) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณากรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. มีการรวบรัดขั้นตอนเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสองหรือไม่

นายรักษเกชา แถลงภายหลังการประชุมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 252 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่ง ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา159วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่งถือเป็นบทยกเว้นมาตรา 159 วรรคหนึ่งและวรรคสามแม้ไม่ได้บัญญัติยกเว้นมาตรา 159 วรรคสอง ไว้ด้วยก็ตาม แต่มาตรา 159 วรรคสอง เป็นเพียงกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1 ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

จากคำชี้แจงของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้จัดให้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส. เสนอชื่อจำนวน 2 ท่าน คือ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ และมีส.ส.รับรองโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า1ใน 10 ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่โดยไม่มีส.ส.คนใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมประธานรัฐสภาจึงดำเนินการให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายและให้ความเห็นชอบต่อไปจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 159 วรรคสอง การกระทำของประธานรัฐสภาจึงไม่เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และฟังไม่ได้ว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงให้ยุติเรื่อง