17
shared

'เปิดใจ รับฟัง' ป้องกันการฆ่าตัวตายได้

10 กันยายน 2562 09:52 1112
'เปิดใจ รับฟัง' ป้องกันการฆ่าตัวตายได้

10 กันยายน ของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก World Suicide Prevention Day แค่เปิดใจรับฟังป้องกันการฆ่าตัวตายได้

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ 10 กันยายน ของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก World Suicide Prevention Day กรมสุขภาพจิตเผยสถานการณ์คนไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นเป็นเพศชายร้อยละ 80 เพศหญิงร้อยละ 20 และเป็นวัยแรงงาน 25-59 ปี สูงสุดร้อยละ 74.7 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.1 และวัย 10-24 ปี ร้อยละ 3.2 

สังเกตได้จากอาการเศร้า เบื่อ เซ็ง แยกตัว มองโลกแง่ลบ โพสต์ข้อความในเชิงสั่งเสียไม่อยากมีชีวิตอยู่ หมดหวังในชีวิต สาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้นมาจากความน้อยใจ ถูกดุตำหนิ การทะเลาะกับคนใกล้ชิดสูงถึงร้อยละ 48.7 ความรักความหึงหวงร้อยละ 22.9 ใช้สุรา-ยาเสพติดร้อยละ 19.6 มีประวัติการทำร้ายตัวเองซ้ำๆร้อยละ 12 ต้องการคนใส่ใจดูแลร้อยละ 8.36 ป่วยทางจิต 7.45 ซึมเศร้าร้อยละ 6.54

เริ่มต้นป้องกันการฆ่าตัวตายได้เพียงแค่เปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจ ชวนพูดคุยให้ระบายความรู้สึกโดยห้ามตำหนิหรือวิจารณ์เป็นอันขาดหรือแนะนำโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง