3
shared

กฟน.จัดอบรมฝึกอาชีพคืนความสุขผู้ต้องขัง

10 กันยายน 2562 16:43 136
กฟน.จัดอบรมฝึกอาชีพคืนความสุขผู้ต้องขัง

กฟน.จัดอบรมฝึกอาชีพ ในโครงการมหาดไทย 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์

วันนี้ ( 10 ก.ย. 62 ) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์ศรีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ในโครงการ "มหาดไทย 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์" พัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ หรือทัณฑสถาน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ณ เรือนจำโครงสร้างเบา ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการ "มหาดไทย 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์" เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การตลาด (อต.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถานและคืนคนดีสู่สังคม โดย กฟน. ได้จัดการอบรมในหลักสูตร “การติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น" ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตที่ตรงตามความต้องการในตลาดแรงงานหลังจากได้รับการพ้นโทษ และ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดี สนองตอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดี สู่สังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กฟน. ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม 6 แห่ง ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จ.ปราจีนบุรี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ เรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้ว จ.ระยอง

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพมหานคร