5
shared

ถ้าท่านเจริญกุศลภาวนา จิตใจท่านจะสบาย สงบ เกิดผลคือ'ความสุข'

10 กันยายน 2562 18:26 276
ถ้าท่านเจริญกุศลภาวนา จิตใจท่านจะสบาย สงบ เกิดผลคือ'ความสุข'

ถ้าท่านเจริญกุศลภาวนา จิตใจท่านจะสบาย สงบ เกิดผลคือ'ความสุข'ที่แน่นอนและแท้จริง -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-