4
shared

ธ.ก.ส.เตรียมเงิน5.5หมื่นล้านช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

17 กันยายน 2562 15:28 486
ธ.ก.ส.เตรียมเงิน5.5หมื่นล้านช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

ธ.ก.ส.เตรียมเงินกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในภาคอีสานกว่า 1 ล้านรายที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุโซนร้อนโพดุล

วันนี้ (17ก.ย.62) นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในกรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารในภาคอีสานมากกว่า 1 ล้านราย โดย ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารฯ จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อน จำเป็นในครัวเรือนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับในช่วง 6 เดือนแรก


นอกจากนี้ ยังจะมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท กำหนดคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ MRR -2% หรือเท่ากับ 4.875% ต่อปี และกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย


ส่วนผลกระทบน้ำท่วมนั้น แม้ ธ.ก.ส. จะเตรียมวงเงินไว้แล้ว แต่ยังต้องรอความชัดเจนถึงจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบว่าจะมีมากน้อยเพียงใด แต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ธ.ก.ส. จะเตรียมวงเงินและมาตรการช่วยเหลือไว้อย่างเต็ม โดยที่ผ่านมาเกษตรกรขอสินเชื่อจากผลกระทบภัยแล้งก่อนหน้านี้อนุมัติไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท และ 10,000 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างพิจารณาจ่ายเงินชดเชยกรณีทำประกันภัยพืชผลและอื่น ๆ ให้อีกด้วย