3
shared

จุฬาฯผุดโมเดลแสมสารไร้ขยะทะเล สร้างต้นแบบชุมชน

19 กันยายน 2562 14:40 284
จุฬาฯผุดโมเดลแสมสารไร้ขยะทะเล สร้างต้นแบบชุมชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผุดโมเดลแสมสารไร้ขยะทะเล สร้างต้นแบบชุมชนผู้นำการจัดการขยะทะเล

วันนี้ (19ก.ย.62) รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าแสมสารไร้ขยะทะเล เป็นหนึ่งในโครงการของทะเลไทยไร้ขย ที่ได้รับการสนัสบสนุนจากสำนักงาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงาน โครงการที่จุฬาฯ ได้รับมอบหมายเป็น โครงการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของชุมชนในการลด และแยกขยะเพื่อไม่ให้ตกลงสู่ทะเลที่พื้นที่แสมสาร

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะบนบกที่ตกลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมากเนื่องจากการจัดการขยะบนบกที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน  มีการใช้พลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ในปริมาณที่มากขึ้น  และสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ขยะพลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่สามารถย่อยสลายได้เมื่อตกลงไปในทะเล  ทำให้ขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลมีอายุยาวนานหลายร้อยปี และกลายเป็นปัญหาในการกำจัดในทะเล  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  สัตว์ทะเล  สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของมนุษย์


นอกจากนี้  ขยะพลาสติกเมื่อตกลงไปในทะเล  ทำให้เกิดการแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก  ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กที่สัตว์ทะเลสามารถบริโภคเข้าไปได้โดยไม่ตั้งใจ  จึงทำให้ตัวสัตว์เหล่านั้นเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นั้น ๆ  รวมทั้งต่อมนุษย์ที่บริโภคสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก  ดังนั้น  การวางแผนการจัดการ นโยบาย และมาตรการการลดและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตกลงสู่ทะเลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

รศ.ดร.สุชนา กล่าวอีกว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการลดขยะบนบกลงสู่ทะเลจำเป็นต้องให้ชุมชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการลดและแยกขยะ ทั้งในระดับพื้นที่และองค์กร รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือทางสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดและแยกขยะ ซึ่งจะทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่ใช้ รวมถึงขยะที่ตกลงสู่ทะเลได้


“เราเลือกพื้นที่แสมสารเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้เกิดแสมสารโมเดล เนื่องจากเรามองว่า ที่แสมสารเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทางทะเลอยู่แล้วในปัจจุบัน  ประกอบกับพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่นิยม จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกทั้งคนในชุมชนให้เกิดความรักษ์หวงแหนธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้มาท่องเที่ยวให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกัน” รศ.ดร.สุชนา กล่าว