15
shared

60 ปี มจธ. มุ่ง “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” บุกเบิกรูปแบบใหม่อุดมศึกษา

20 กันยายน 2562 08:34 1124
60 ปี มจธ. มุ่ง “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” บุกเบิกรูปแบบใหม่อุดมศึกษา

60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่ง “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”บุกเบิกรูปแบบใหม่อุดมศึกษาเพื่ออนาคตสังคมไทย

วันนี้ (19ก.ย.62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  จัดแถลงข่าวกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปี แห่งการสถาปนาภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming society. Defining the future  

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อธิบายที่มาของทิศทางในทศวรรษที่ 6 ของ มจธ.ว่า  จะมุ่งสู่ “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”โดยแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มจธ. จะใช้ทรัพยากร บุคคล พันธมิตร เครือข่าย หรือโอกาสเพื่อพัฒนาให้สังคมและประเทศ ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทำงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศทั้งในแง่รายได้มวลรวมและความยั่งยืน มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์จริงของสังคมให้กับทุกภาคส่วน 

“เชื่อว่า ถ้าทำได้ดี ก็จะมีความหมายและคุณค่ากับประเทศมากและเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตและสังคม” ในการสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศปักธงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2562 - 2572) ตามกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” (Transforming society. Defining the Future.) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการริเริ่ม 6 แนวทาง ดังนี้ พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต, สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต, มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้, ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล, มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน, ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพถึงประโยชน์ของส่วนรวมทำหน้าที่ของตนเองภายใต้การเป็นพลเมือง”รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าว

รศ.ดร.สุวิทย์ ยังชี้ว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา วิชาการที่นักศึกษาเรียนอยู่วันนี้อาจล้าสมัยในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หลายอาชีพกำลังจะหายไปบ้าง และถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ามกลางสภาพความไม่แน่นอนและผันแปรตลอดเวลาเช่นนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ก้าวรับความท้าทาย เร่งปรับตัวเองให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาให้ทันกาล


“มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตบุคลากรสำหรับอนาคตและบริการวิชาการและงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม มหาวิทยาลัยต้องมองไปข้างหน้า ตามให้ทันโลกแล้วสร้างคนที่ทำงานกับอนาคตที่ผันผวนรวดเร็ว มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและตลอดชีวิต ปรับตัวเร็วและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในทุกระดับ”รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าว

รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในทศวรรษที่ 6 นี้ มจธ. จะยังคงสานต่อแนวทางนี้ บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมคู่กับการศึกษา ทำงานกับพันธมิตรต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าภาคอุตสาหกรรม รัฐ เอกชน สังคมอย่างมูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ ในฐานะหุ้นส่วนในการศึกษา (partnership) ร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะกับอนาคต

ในรูปแบบนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและภาคการทำงาน และนำไปสู่โอกาสในการเกิดโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกันเพื่อยกความสามารถของเราให้แข่งกับต่างประเทศได้

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming  society. Defining the future. แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ1.กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา 2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน 3. กลุ่มกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ 4. กลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ5. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ อย่าง การเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรม Open House จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน ครบรอบ 60 ปีมจธ. กิจกรรม 60 Km. KMUTT Virtual Run เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564