10
shared

เห็นสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด 'ให้วางเฉย' กรรมทั้งหลายทั้งปวง 'เมื่อถึงเวลาจะให้ผลเอง'

20 กันยายน 2562 17:38 752
เห็นสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด 'ให้วางเฉย' กรรมทั้งหลายทั้งปวง 'เมื่อถึงเวลาจะให้ผลเอง'

เห็นสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด 'ให้วางเฉย' กรรมทั้งหลายทั้งปวง 'เมื่อถึงเวลาจะให้ผลเอง' -สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี-