2
shared

กรมพัฒนาธุรกิจฯผ่อนผันยื่นงบการเงินกิจการน้ำท่วม

26 กันยายน 2562 13:37 126
กรมพัฒนาธุรกิจฯผ่อนผันยื่นงบการเงินกิจการน้ำท่วม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการช่วยเยียวยานิติบุคคลที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน


วันนี้ (26ก.ย.62) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการช่วยเยียวยานิติบุคคลที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, และศรีสะเกษ โดยกำหนด 4 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

1) จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนแต่ไม่สามารถเดินทางไปยัง 4 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติได้

2) ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียน และการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ ที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน

3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินออกไปอีก 1 เดือนให้กับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกระบวนการจัดทำงบการเงินอยู่ในช่วงภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 ก.ย.62, 31 ต.ค.62, 30 พ.ย.62, 31 ธ.ค.62, 31 ม.ค.63, 29 ก.พ.63 และ31 มี.ค.63

4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชีออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง โดยสามารถยื่นล่าช้าและใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit)

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 การจดทะเบียนธุรกิจใน 4 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว พบว่า มีจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งสิ้น 11,374 ราย แบ่งเป็น อุบลราชธานี 4,896 ราย, ยโสธร 1,339 ราย, ร้อยเอ็ด 2,859 ราย และศรีสะเกษ 2,280 ราย ทั้งนี้ นิติบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบธุรกิจประเภท 'การก่อสร้างอาคารทั่วไป' มากที่สุด จำนวน 2,902 ราย หากรวมทุนจดทะเบียนเฉพาะธุรกิจประเภทนี้แล้ว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,764.63 ล้านบาท