3
shared

CPร่วมหาแนวทางพัฒนาอาชีพคนตาบอดรองรับEEC

10 เมษายน 2562 02:30 142
CPร่วมหาแนวทางพัฒนาอาชีพคนตาบอดรองรับEEC

'ซีพี' ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หาแนวทางการสร้างอาชีพผู้พิการทางสายตาในอนาคต เพื่อรองรับEEC

 

วันนี้( 27 ม.ค.62) กลุ่มคนผู้พิการทางสายตากว่า 500 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด" จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC แผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งการพัฒนาพื้นที่โดยในระยะแรกเน้นไปที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

 

โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านได้แก่ การจ้างงาน ,โอกาสการลงทุนธุรกิจ และการสร้างผลผลิตให้แก่จังหวัดในพื้นที่ EEC ซึ่ง ปัจจุบันกลุ่มผู้พิการทางสายตามีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะ อาชีพนวดแผนไทย ที่กำลังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างระบบให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งนี้หากรัฐบาลให้ความสำคัญ และภาคเอกชนให้โอกาส กลุ่มคนเหล่านี้พร้อมจะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

ในโอกาสนี้ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ "เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : โอกาส และความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด" และหัวข้อ"อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขององค์กรคนตาบอด" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

โดย ดร.อธิป ได้กล่าวถึงความต้องการด้านบริการที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC นำมาซึ่งโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายของผู้พิการทางสายตา จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานอาชีพให้ผู้พิการทางสายตาให้ได้รับการยอมรับ โดยทางเครือเจริญโภคภัณฑ์และสมาคมคนตามบอด กำลังดำเนินการร่วมกันในการสร้างมาตรฐานอาชีพ โดยต้องนำแนวคิดการทำธุรกิจมาปรับใช้เริ่มจากการ รวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง การวางระบบให้บริการที่ได้คุณภาพ ทั้งหมดนี้จะนำมาสู่การสร้างมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมาก 

 

สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างงาน และการสร้างอาชีพคนพิการทางสายตา ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ปัจจุบันมีคนพิการมากกว่า 1,000 คนทำงานในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง