2
shared

ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia เป็นปีที่ 8

4 ตุลาคม 2562 15:42 77
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากมิสเตอร์ ซิดดิค บาซาร์วาลาร์ ซีอีโอ ของนิตยสาร Alpha Southeast Asia

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากมิสเตอร์ ซิดดิค บาซาร์วาลาร์  ซีอีโอ ของนิตยสาร  Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Katong Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศสิงค์โปร์ 

ในงานดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด”(Best Strategic Corporate Social Responsibility) โดยได้รับเป็นปีที่ 6  “รางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริมงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Best Senior Management IR Support) โดยได้รับเป็นปีที่ 4 และ รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด (The Strongest Adherence to Corporate Governance)

สำหรับบริษัทไทยออยล์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน 

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์