7
shared

MEA รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน Thailand Energy Awards 2019

30 เมษายน 2563 22:56 174
MEA รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน Thailand Energy Awards 2019

MEA รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้รับมอบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี MEA EV Application พร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ MEA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ จำนวน 12 สถานี


การจัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย การพัฒนา MEA EV Application ที่สามารถตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงทำการจองหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ การส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (MEA Energy Saving Building) โครงการ Young MEA โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน โครงการล้างเครื่องปรับอากาศหน้าร้อน รวมทั้งการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง


จากผลงานดังกล่าวทำให้ MEA ได้เข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย MEA ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงานจากการประกวด Thailand Energy Awards ทุกครั้ง ที่ได้มีการส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่ปี 2006 2015 และในครั้งนี้ ปี 2019 ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ MEA ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า การรับรางวัลครั้งนี้คือสิ่งยืนยันในความสำเร็จของ MEA ในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในอนาคต MEA จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living 

▶ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5047 

▶ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3037266249633825?sfns=mo 

▶ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1185120052644741121?s=21 

▶ GNews :‪ ‪https://gnews.apps.go.th/news?news=49077‬ 

‪▶ LINE@ : ‬https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1157138960401060848

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง