2
shared

'อัศวิน'ประกาศพื้นที่กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษ

10 เมษายน 2562 02:30 305
'อัศวิน'ประกาศพื้นที่กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษ

ผู้ว่าฯกทม. ลงนามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญแก้ปัญหา 'ฝุ่นพิษ' ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

 

วันนี้( 30 ม.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ความว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

 

1. ให้กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญ

 

2. ให้แหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ ตาม ข้อ 1

2.1 รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

2.2 การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ

2.3 กิจกรรมการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางมลพิษทางอากาศ

 

3. ให้ผู้ก่อเหตรำคาญตามข้อ 2 ปฎิบัตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ ดังนี้

3.1 ห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน

3.2 ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

3.3 ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

 

1)มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2)มาตรการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคา หรือรื้อถอนอาคาร

3)มาตรการฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

4. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญ ตามข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน

 

5. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6 ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำ

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง