4
shared

AMATA SMART CITY

20 พฤศจิกายน 2562 18:05 456

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะเยี่ยมชมโครงการ AMATA SMART CITY จ.ชลบุรี พร้อมพบปะนักศึกษาฝึกงานเพื่อการเตรียมพร้อมกำลังคนทักษะรองรับแรงงาน อีอีซี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ  เข้ารับฟังความก้าวหน้า  โครงการเมืองอัจฉริยะต้นแบบ AMATA SMART CITY  รวมทั้งการบริหารงานบุคคล  เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  จากนายวิบูลย์  กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน)  เป็นการพลิกโฉมรูปแบบพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีจากเดิมที่เน้นสายการผลิต  สู่การเป็นเมืองสมบูรณ์แบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  Low  Carbon  City  รองรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  เพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม  ร่วมกับกระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มูลนิธิเฟืองพัฒนา  และผู้ประกอบการ  ยกระดับการฝึกเพิ่มพูนทักษะกำลังคนวิชาชีพ ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีชั้นสูง  เพื่อให้สอดรับตอบโจทย์ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยปัจจุบันมีบุคลากรผ่านการพัฒนาศักยภาพตามโครงการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 3,600 คน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งเน้นให้แรงงานมีทักษะสูงและพร้อมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะยกระดับรายได้ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand