55
shared

ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืนใน1ปี

3 ธันวาคม 2562 09:02 8773
ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืนใน1ปี

ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน จำนวนกว่า 1 แสนราย ติดต่อขอรับคืนได้ภายใน 1 ปี

วันนี้ (3ธ.ค.62) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  ระบุว่า สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกินมาขอรับเงินคืน โดยใช้วิธีประมวลผลระบบกรณีคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน โดยในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 1 แสนราย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะส่งหนังสือแจ้งเป็นปีละ 1 ครั้ง งวดเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 และเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินส่วนที่เกินจำนวนจากสำนักงานประกันสังคม สามารถยื่นคำขอรับเงินคืนได้พร้อมกรอกข้อความ แนบรายละเอียด เงินสมทบส่วนที่เกินจำนวน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งคืนทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคมหรือส่งคืนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และให้วงเล็บมุมซองว่า "ขอคืนเงินสมทบ" โดยต้องด้ยื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบหรือวันที่ได้รับแจ้ง

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand