2
shared

ดีเดย์!พื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับ5พัน

10 เมษายน 2562 02:30 123
ดีเดย์!พื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับ5พัน

สิงห์อมควันต้องฟัง! บังคับใช้แล้ววันนี้ สธ.ให้สถานที่สาธารณะทุกแห่ง เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

วันนี้( 3 ก.พ. 62 )นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560  ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งจจะมีผลใช้บังคับในวันนี้ ( 3 ก.พ. )เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ป้ายรถเมล์ หรือปั๊มน้ำมัน เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ส่วนสวนสาธารณะให้ห่างจากทางเข้า-ออก ประมาณ 5 เมตร  โดยจะไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณที่เป็นอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้าง

 

ส่วนมหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สนามบิน กฎหมายอนุญาตให้สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริเวณภายนอกอาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เจ้าของสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่จัดและดูแลให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ แต่หากพบมีการฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง