3
shared

'บิ๊กตู่' เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา

5 ธันวาคม 2562 14:48 215
'บิ๊กตู่' เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา

นายกฯ - ภริยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันนี้ (5 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คู่สมรสคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ และ ประชาชนจิตอาสา ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ณ ที่แห่งนี้ ต่างร่วมใจกัน จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้


 ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการเพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขของเหล่าพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงศึกษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของประชาราษฎร เช่น ด้านการสาธารณสุข การเกษตร ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตและสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร จวบจนรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยรัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล น้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพร้อมจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 จากนั้นนายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก ของกรมพัฒนาที่ดิน กระบวนการแปรรูปผักตบชวาของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมทำดินปุ๋ยหมักผักตบชวา ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และแจกจ่ายดินปุ๋ยให้แต่ละหน่วยงาน นำไปบำรุงต้นไม้ และนำดินปุ๋ยไปบำรุงต้นมะขาม รอบบริเวณท้องสนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าให้ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน


 ต่อจากนั้น ชมนิทรรศการอนุรักษ์ดิน กระบวนการทำดินปุ๋ย จากการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาอาชีวะว่า เป็นกำลังสำคัญของชาติ ขอให้รักและสามัคคีขอให้นำความรู้ช่วยเหลือสังคม และเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริการประชาชนบริเวณ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ” จากจังหวัดปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา  ภูเก็ต  เสร็จกิจกรรมนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand