1
shared

สร้างบุคลากรรับเทคโนโลยี“กักเก็บพลังงาน”

16 ธันวาคม 2562 10:36 81
สกพอ. จับมือ 11 สถาบันการ ศึกษา 5 กลุ่มอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากร รองรับการลงทุนใน อีอีซี โดยเฉพาะ เทคโนโลยีชั้นสูงด้านระบบกักเก็บพลังงาน และ ยานยนต์สมัยใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ.  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 5 แห่ง

นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EECHDC) สกพอ.  กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันวางแผนพัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้พร้อมรองรับความต้องการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ อีอีซี โดยมี ขอบเขตการดำเนินงาน ที่สำคัญ เช่น สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยง  เพื่อให้แต่ละสถาบันนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน และร่วมกันผลิตบุคลากรระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญาศึกษา พร้อมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง  และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้ง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ อีอีซี จะนำข้อมูลความต้องการแรงงานในระยะปานกลางของ อีอีซี จำนวน 4 แสน 7 หมื่น 5 พันอัตรา มาวางแผนในการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการลงทุนในพื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน การศึกษา จะมาทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และเข้มข้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่า EEC Education Model ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน กำหนดความต้องการ ร่วมลงทุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ในอนาคตสถาบันการศึกษา จะผลิตคนโดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการแรงงาน และเป็นการศึกษาแม่นยำชัดเจนมากขึ้น  เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีพัฒนาประเทศ

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand