8
shared

ใช้น้ำอย่างประหยัด! ประกาศ 'เขตภัยแล้ง' 11 จังหวัด

17 ธันวาคม 2562 15:09 1764
ปภ. ประกาศมีพื้นที่ประกาศเขตฯ 'ภัยแล้ง' 11 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง

วันนี้( 17 ธ.ค.62) นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน “ภัยแล้ง” แล้ว 11 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และเพชรบูรณ์ รวม 54 อำเภอ 314 ตำบล 2,798 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 7 ชุมชน 

โดยแยกเป็น จ.เชียงราย ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 14 อำเภอ 76 ตำบล 651 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.แม่จัน อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.พาน อ.เทิง อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.พญาเม็งราย และอ.ป่าแดด 

จ. น่าน ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง ในอ.นาน้อย รวม 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน 

จ.เพชรบูรณ์ ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 5 อำเภอ 33 ตำบล 194 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.น้ำหนาว อ.เมืองเพชรบูรณ์อ.ศรีเทพ อ.หนองไผ่ และอ.หล่มเก่า 

จ.นครพนม ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง ในอ.ปลาบาก รวม 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน

จ.มหาสารคาม ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 6 อำเภอ 43 ตำบล 542 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.แกดำ อ.โกสุมพิสัย อ.ชื่นชม อ.เชียงยืน อ.พยัคฆภูมิพิสัย และอ.ยางสีสุราช 

จ.บึงกาฬ ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 4 อำเภอ 32 ตำบล 238 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.พรเจริญ อ.เมืองบึงกาฬ อ.ปากคาด และอ.โซ่พิสัย 

จ.หนองคาย ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 8 อำเภอ 41 ตำบล 358 หมู่บ้าน ได้แก่อ.ท่าบ่อ อ.เฝ้าไร่ อ.รัตนวาปี อ.สระใคร อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัยอ.สังคม และอ.โพธิ์ตากิ

จ.บุรีรัมย์ ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 6 อำเภอ 45 ตำบล 481 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.พลับพลาชัย อ.ประโคนชัย อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย อ.หนองหงส์ และอ.นางรอง 

จ.กาฬสินธุ์ ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง ในอ.ยางตลาด รวม 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน 

จ.กาญจนบุรี ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 195 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.พนมทวน อ.เลาขวัญ อ.ท่าม่วง อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ และอ.ห้วยกระเจา 

จ.ฉะเชิงเทรา ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง รวม 2 อำเภอ 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.บ้านโพธิ์ และอ.แปลงยาว

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้านตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็น น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand