6
shared

มทร.เดินหน้าเพิ่มองค์ความรู้ประโยชน์กัญชา

24 ธันวาคม 2562 12:45 180

มทร.รัตนโกสินทร์ เดินหน้า การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการใช้ประโยชน์ด้านกัญชา และพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชา

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่​หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ​ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชาระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ มทร.อีสาน และโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน บางเลน สามพราน พุทธมณฑล นครชัยศรี และดอนตูม เพื่อให้มีการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ ประโยชน์ และกฏหมายเกี่ยวกับกัญชา ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากกัญชา ในด้านต่างๆ  โดยมีวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสานจากการรายงานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิสราเอล สวีเดน ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีการยอมรับสูงในระดับสากล พบว่ากัญชามีสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) หลายชนิด เช่น Tetrahydrocannabinoid (THC) และ Cannabidiol (CBD) ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง กระตุ้น หรือปรับสภาวะสมดุลของระบบประสาท ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ของร่างกาย และองค์การอนามัยโลกได้รับรองแล้วว่าสารสกัดจากกัญชาไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ และยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย

 

ในประเทศไทยนั้นมีการใช้พืชกัญชาอย่างมากในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ใช้เป็นอาหาร และการบำบัดรักษาโรค ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ว่า กัญชา” (Cannabis) เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้หลายโรค พืชดังกล่าวจึงได้รับความสนใจเป็นอันมากจากแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งในอดีต กัญชาถือเป็น สิ่งเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติ ดังนั้นจึงมีกฎหมายห้ามมิให้มีการปลูก ครอบครอง เสพ และจำหน่าย หากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการออกพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่อง กัญชา และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้ กัญชาเป็นพืชที่สามารถปลูกและมีไว้ ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอีกหลายฉบับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลัก ในการกระจายข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน ยังไม่เคยได้รับความรู้ด้านกฎหมายและประกาศ กระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว


ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ของกัญชา และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ รวมถึงการวิจัยในอนาคต และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand