1
shared

ผ่านฉลุย! ที่ประชุมฯลงมติ 598 เสียง รับหลักการข้อบังคับประชุมรัฐสภา

24 ธันวาคม 2562 13:50 251
ผ่านฉลุย! ที่ประชุมฯลงมติ 598 เสียง รับหลักการข้อบังคับประชุมรัฐสภา

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติ 598 เสียง รับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 153 ข้อ พร้อมตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา

วันนี้( 24 ธ.ค.62) ในการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จำนวน153 ข้อ ในวาระแรก โดยสมาชิกหลายคน อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย , นายธีรัจชัย พันธุมาศ , พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ , นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปวงชนไทย อภิปรายท้วงติงข้อบังคับการประชุมข้อ 58 เรื่องการขอให้นับคะแนนใหม่ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 40 คน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงแตกต่างกันไม่เกิน 30คน ที่ควรแก้ไขถ้อยคำใหม่ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดความวุ่นวายเหมือนที่เคยเกิดเหตุการณ์ในสภาผู้แทนราษฎร ไม่เช่นนั้นต้องลงคะแนนใหม่อยู่เรื่อยๆ ตลอดจนให้เขียนถ้อยคำระบุลงไปให้ชัดเจนในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่า ประธานรัฐสภาต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะในข้อบังคับการประชุมไม่มีข้อความดังกล่าว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การขอให้แก้ข้อบังคับข้อ 58 นั้น ไม่จำเป็นต้องแก้ไข เพราะใช้ถ้อยคำนี้มาตั้งแต่ปี 2559 ใช้คำว่าการนับใหม่ เห็นด้วยกับการใช้คำว่า การนับใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไข

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า การขอให้นับคะแนนใหม่เป็นสิทธิของสมาชิก ประธานที่ประชุมไม่มีทางเลือกอื่น ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ถ้าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นได้ ถ้าสมาชิกเห็นว่าควรแก้ไขให้เสนอญัตติแก้ไขต่อไป ส่วนการทำหน้าที่ประธานรัฐสภานั้น ยืนยันว่า ประธานสภาฯในฐานประธานรัฐสภา วางตัวเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ และเชื่อว่าประธานทุกคนเป็นกลาง

จากนั้นที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาด้วยคะแนน 598 ต่อ 0 คะแนน งดออกเสียง 2 โดยตั้งกมธ. 28 คน ขึ้นมาพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand