4
shared

เปิดตัวศูนย์พัฒนาทักษะรับ EEC Model

24 ธันวาคม 2562 15:10 213
เปิดตัวศูนย์พัฒนาทักษะรับ EEC Model

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดตัว ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC ขานรับ EEC Model ในการพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre) จะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้ง ภาครัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่ สมาร์ทดิจิทัลไทยแลนด์อย่างยั่งยืน  โดยศูนย์ฯ ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ Upskills/Reskills ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), การใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูงเพื่อการบริหารเงิน (Financial Spreadsheet) และหลักสูตรการบริหารโครงการ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Project Planning)  เพื่อตอบสนองนโยบาย อีอีซีโมเดล เร่งสร้างแรงงานคุณภาพในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC

ดร.ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัล ICDL ที่เป็น "ต้นแบบ" ของ ICDL Accredited Test Centre ด้วยระบบนิเวศดิจิทัลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมทั้ง ได้สร้างวิทยากรด้านทักษะดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ICDL  ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้พร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้ทันทีใน EEC 

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  มีภารกิจสำคัญในการสร้างกำลังคนของประเทศให้มีความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักสูตร เพื่อการเสริมทักษะใหม่ (Upskills) และการพัฒนาปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ (Reskills) ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL  สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL   ซึ่งนอกจากนำไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรทั้งในประเทศและทั่วโลก ยังช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกคนที่มีทักษะเข้าทำงานได้อย่างมั่นใจ และที่สำคัญคือตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ EEC   ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงงานทักษะสูงสุดเป็นอันดับแรก คือ  116,222 ตำแหน่ง จากความต้องการแรงงานทักษะทั้งหมด 475,793 ตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand