1
shared

เตือนปชช.เขต7ขอนแก่นให้แจงเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

25 ธันวาคม 2562 09:55 418
กกต.แจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต7ขอนแก่นแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ให้รีบดำเนินการแจ้งสาเหตุ ภายใน 7 วันหลังเลือกตั้ง

วันนี้ (25ธ.ค.62) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ กกต.จะมีการประชุม ซึ่งจะมีการนำผลการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 จ.ขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุม กกต.เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผล สส.ใหม่ต่อไป สำหรับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อมกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าผู้นำท้องถิ่นลงคะแนนให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนของ กกต.จังหวัด ที่กำลังสอบข้อเท็จจริง จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปสำนวนเพื่อส่งให้ กกต.ต่อไปผอ.เลือกตั้งส่งผลให้กกต.กลางแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น ในอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจำคีรี ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2562 โดยขอรับแบบ ส.ส.1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ 23-29 ธ.ค.

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้ว แต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์ ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจำกัดสิทธิ 5 ประการ คือ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันผุ้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระยะเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand