2
shared

อาจารย์สักยันต์ชี้ราชกิจจาฯไม่ควบคุมสักตามความเชื่อ

5 มกราคม 2563 14:45 244
สำนักสักยันต์อาจารย์คุง มองว่าราชกิจจาฯที่ออกมาควบคุมการสักและการเจาะตามร่างกายไม่ครอบคลุมการสักตามความเชื่อแต่ช่วยกระตุ้นให้สำนักต่างๆตื่นตัวมากขึ้น

หลังจากราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 ระบุมาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี

อย่างไรก็ตามราชกิจจานุเบกษาในฉบับนี้ กลับไม่มีการบังคับใช้สำหรับการสักผิวหนังหรือเจาะร่างกายเพื่อความเชื่อทางพิธีกรรมในศาสนา ซึ่งนายดนัทธ์ โพธิ์สา สำนักสักยันต์อาจารย์คุง ให้ความเห็นต่อราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ที่ไม่ครอบคลุมเรื่องของการสักยันต์ ว่าการประกาศราชกิจจาดังกล่าว คงจะทำให้อาจารย์สักของสำนักต่างๆ ตื่นตัวและดูแลในเรื่องของความสะอาดเพิ่มมากขึ้น แต่ถือว่าปัจจุบันการสักโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อและทางไสยศาสตร์นั้น มีการปรับตัวมากกว่าในอดีต ทั้งการเปลี่ยนหมึกเพื่อไม่ให้มีการใช้ซ้ำ การทำความสะอาดเข็มก่อนนำมาสักเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

ทั้งนี้รายละเอียดของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการระบุว่า มูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ต้องได้รับการจัดการ ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand