1
shared

ยกระดับธุรกิจ “โลจิสติกส์”

6 มกราคม 2563 11:22 72
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ พุ่งเป้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC หวังยกระดับสู่ Smart Logistics

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2563 จัดอบรมยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ยุคดิจิทัล นำร่อง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 พื้นที่ EEC วันที่ 21-22 มกราคม 2563  ที่  จังหวัดฉะเชิงเทรา และรุ่นที่ 2 พื้นที่ SEC วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งหลักสูตรเน้นให้ความรู้ ปรับแนวคิดการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และการบริการ  โดยผู้สนใจสมัครอบรมได้ที่  www.dbd.go.th

ทั้งนี้  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC รวม 3,437 ราย เพิ่มขึ้น 10.94% จากปี 2561 และทุนจดทะเบียนรวม 22,645.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.61%  โดยจังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการมากสุด  2,458 ราย ทุนจดทะเบียน 15,659.45 ล้านบาท  รองลงมาคือ ระยอง และฉะเชิงเทรา   ส่วนนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ SEC มี 637 ราย เพิ่มขึ้น 13.95% จากปี 2561 และทุนจดทะเบียนรวม 2,850.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.97%  โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ประกอบการสูงสุด  354 ราย รองลงมาคือ  ระนอง  ชุมพร  และนครศรีธรรมราช


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand