2
shared

ทย.ตั้งด่านคัดกรองโรคติดต่อจากต่างประเทศ

7 มกราคม 2563 13:34 120

กรมท่าอากาศยาน สั่งตั้งด่านคุมโรคติดต่อป้องกันโรคปอดอักเสบระบาดจากเมืองอู่ฮั่นมลฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (7 ม.ค.63) นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยานเผยกรมท่าอากาศยานเตรียมพร้อมมาตรการการการป้องกันสถานการณ์โรคปอดบวมระบาด  สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินต่างประเทศจากเมืองอู่ฮั่นมลฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มอบหมายให้นายอรรถพร  เนื่องอุดมผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดบวมระบาดในเมืองWuhan ประเทศจีนโดยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดกระบี่ซึ่งรับผิดชอบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่,สาธารณสุขจังหวัดกระบี่,สายการบิน,หอบังคับการบินกระบี่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่,ศุลกากรกระบี่, ด่านตรวจพืช,ด่านตรวจสัตว์ป่า,ด่านอาหารและยาและตัวแทนทุกกลุ่มงานท่าอากาศยานกระบี่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องจากท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินเดินทางจากเมืองWuhan ประเทศจีนในระหว่างวันที่17 มกราคม2563 ถึง17 กุมภาพันธ์2563

ซึ่งจากการประชุมกรมท่าอากาศยานได้กล่าวสรุปถึงการเตรียมมาตรการด่านควบคุมโรคติดต่อดังนี้

    1. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่อำเภอจังหวัดและประเทศ(รพ./สสจ./สคร.) เพื่อเตรียมพร้อมรวมถึงเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นและเตรียมพร้อมห้องNegative Pressure, ทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

2.เตรียมพร้อมติดตั้งThermo Scan เพื่อคัดกรองโรคผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่บินตรงจากเมืองอู่ฮั่นตามจุดที่กำหนด  ช่องทางเข้าออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

3. หากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้  และเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นห้ามอนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่อง  เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เมื่อมีโรคติดต่อในอากาศยานต่อไป

พร้อมกันนี้อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้กำชับให้ท่าอากาศยานกระบี่อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์กรณีมีโรคติดต่อในอากาศยานเพื่อรองรับเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น 

                 สำหรับผู้ที่พบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการป่วยผิดปกติสามารถติดต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่  โทร. 084-1869063  
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand