1
shared

ปธ.กมธ.งบรายจ่าย63 ย้ำพิจารณางบสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

8 มกราคม 2563 12:19 150
ปธ.กมธ.งบรายจ่าย63 ย้ำพิจารณางบสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ยืนยันพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (8ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานยว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท  ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ทั้งนี้ ทันทีที่เข้าสู่วาระพิจารณา นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอจัดสรรเวลาให้สมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมคนละ 7-10 นาที จากเดิมกำหนดไว้แค่ 5 นาที  และเพิ่มเติมวันพิจารณาร่างกฎหมายอีก 1 วัน คือ วันที่ 10 มกราคม ที่น่าจะเสร็จสิ้นลงประมาณ 12.00 น. ซึ่งประธานฯ ได้อนุโลมตามคำร้องขอ  

 จากนั้น นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง  ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบงบประมาณ 3ล้าน 2 แสนล้านบาท ได้รายงานผลการพิจารณา ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติ   รวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม   ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ได้มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 16,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนงาน มีการเบิกจ่ายล่าช้า พร้อมนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายสุทิน  กล่าวว่า  ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย จึงจะขอความชัดเจนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  หากไม่ชัดเจนจะยื่นองค์กรที่เกี่ยวข้องตีความเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand