7
shared

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ 5 อาจารย์และบุคลากร ม.ทักษิณ

9 มกราคม 2563 11:25 1085

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 อดีตอาจารย์ และบุคลากร ม.ทักษิณ ฐานผิดวินัยร้ายแรง

วันที่ 9 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (5) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

 

1.นายเด่นนริศร์ หรือ สมเกียรติ เกตุเอี่ยม ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

2.นายจริน ศิริ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถูกลงโทษ ปลดออก ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

3.นายไพฑูรย์ ทองสม ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ถูกลงโทษ ปลดออก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 

4.นายนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ถูกลงโทษ ปลดออก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่ง อันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

5.นางสาวมณฑาทิพย์ หนูเกตุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา ถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 

ทั้งนี้ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand