3
shared

วันนี้ในอดีต ก่อตั้ง ร.ร.เพาะช่าง ศิลปะการช่างของไทย

10 เมษายน 2562 02:30 214
วันนี้ในอดีต ก่อตั้ง ร.ร.เพาะช่าง ศิลปะการช่างของไทย

7 มกราคม 2456 ก่อตั้ง “โรงเรียนเพาะช่าง” หรือ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

 

วันนี้ 7 มกราคม เมื่อปี พ.ศ. 2456 เป็นวันก่อตั้ง “โรงเรียนเพาะช่าง” โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเพาะช่างเป็นครั้งแรก 

 

“โรงเรียนเพาะช่าง” ตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีสี แดง–ดำ เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน “โรงเรีนเพาะช่าง”  เป็นสถาบันศิลปะการช่าง ซึ่งคำว่า “เพาะช่าง ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียน”

 

 

การก่อตั้งของโรงเรียนเพาะช่าง สิบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในศิลปะการช่างของไทยจะถูกอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาในขณะนั้นครอบงำ และอาจถึงคราวเสื่อมสูญได้ จึงมีพระราชประสงค์จะทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้พัฒนาถาวรสืบไป

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเพาะช่าง” ให้เป็นวิทยาลัย พร้อมกับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาภาคบ่ายขึ้น และจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี

 

 

และในปี พ.ศ. 2550 “โรงเรียนเพาะช่าง” ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเพาะช่าง ใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์ และองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งแสดงรัศมีสื่อถึงความรอบรู้และปัญญาของช่างศิลปะ

 

ปัจจุบัน เพาะช่างได้เปิดหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั้งภาคปกติและภาคสบทบ มีทั้งหมด 4 กลุ่มวิชา คือ ศิลปประจำชาติ ศิลปหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ และออกแบบ โดยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง