3
shared

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

16 มกราคม 2563 13:58 1606
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจำนวน 15 คน

วันนี้ (16ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทำให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจำนวน 16 คนนั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายนิรามาน สุไลมาน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง เฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจำนวน 15 คน ได้แก่

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลำดับที่ 1 3. นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลำดับที่ 2 4. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลำดับที่ 3 5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลำดับที่ 4 6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค 10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค 11. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค 12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค 14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 15. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ลงนามโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand