0
shared

รมว.ยุติธรรมเดินหน้าพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

17 มกราคม 2563 14:00 492
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดพิจิตร เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย แนวทางป้องกันและฝ้าระวังยาเสพติด และสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด 5,025 แห่ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดแนวป้องกันและฝ้าระวังยาเสพติด โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยแกนนำ หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำนวน 936 หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน

 


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน เน้นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ ใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานในการทำงาน ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้านชุมชน การคิดวิเคราะห์ และดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้านชุมชน นั้น ๆ พร้อมทั้งการหนุนเสริมบางประการของหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาคราชการ  เครือข่ายภาคประชาชน จะทำให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตึงพลังชุมชนให้เข้ามามีบทบาท

 

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำหรับพื้นที่เป้าหมายในโครงการนี้ในทุกหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ จำนวน 5,025 แห่ง  445 ตำบล 54  อำเภอ ส่วนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพิจิตร ครอบคลุม 12 อำเภอ 86 ตำบล 936 หมู่บ้าน  ภายหลังจากเปิดการประชุมชี้แจงดังกล่าว ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ให้กับเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล จำนวน 86 ตำบลเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand