6
shared

MEA มอบรางวัล ENnovation School ผลักดันสร้างนวัตกรรมพลังงาน

30 เมษายน 2563 22:59 223
MEA มอบรางวัล ENnovation School ผลักดันสร้างนวัตกรรมพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) มอบรางวัล ENnovation School ผลักดันสร้างนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดพิธีประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และมอบรางวัลในโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563


นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีพฤติกรรมด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal)


รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 เล็งเห็นความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า ลดการปล่อยของเสีย


อีกทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดต้นแบบสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงกำหนดเป้าหมายในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดขึ้นมานั้น ต้องเป็นสิ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้จริง เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการคิดค้นนวัตกรรมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น


โดย MEA ได้แบ่งการประเมินเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขานโยบายและแผนงาน สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขานวัตกรรม จากการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ทำให้เกิดชิ้นงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ มากถึง 22 ชิ้นงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด (Best of theBest ENnovation School) ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ "โรงเรียนสตรีวิทยา"

รางวัลต้นแบบ (Best Practice) จำนวน 5 รางวัล

1. สาขานโยบายและแผนงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย


2. สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์


3. สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน


4. สาขานวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา


รวมทั้ง มอบรางวัลรายสาขา ประเภทรางวัลที่ 1 2 และ 3 รวมกว่า 80 รางวัล

ทั้งนี้ ในนาม MEA จึงขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาผู้ได้รับรางวัลกับโครงการ ENnovation School และขอชื่นชมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด มีกระบวนการศึกษาหาความรู้ ในสิ่งที่ตนสนใจ พัฒนาออกมาจนเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม MEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจุดประกายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการคิดค้นนวัตกรรมของ MEA จะช่วยผลักดันให้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่สังคมสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living 

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5214 

Facebook : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3294615053898942&id=497340003626475 

Line O/A : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1158011129301062440 

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=54421 

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1221704259957223424?s=19 

Instagram: https://www.instagram.com/p/B70MHw1nk9N/?igshid=jt81t2d30ln1