5
shared

ราชกิจจาฯประกาศให้ 'คุณหญิงพรทิพย์' นั่งเก้าอี้กมธ.สิทธิมนุษยชน

30 มกราคม 2563 15:23 7081
ราชกิจจาฯประกาศให้ 'คุณหญิงพรทิพย์' นั่งเก้าอี้กมธ.สิทธิมนุษยชน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นั่งเป็นคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ (30ม.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย โดยมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 3 คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

2. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

3. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ลงชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand