3
shared

โพลเผยปชช.ให้คะแนนรบ.น้อย จี้เร่งแก้ฝุ่น-รับมือไวรัสโคโรนา

2 กุมภาพันธ์ 2563 10:47 249
“สวนดุสิตโพล”เผยปชช.ให้คะแนนภาพรวมรัฐบาลน้อย พร้อมร้องขอเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา

วันนี้ ( 2 ก.พ. 63 )“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม25 ประเด็นในเดือนมกราคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 6“โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น2,429คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 597 คน 24.58% ภาคกลาง 505 คน 20.79% ภาคเหนือ 385 คน 15.85% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.39% และภาคใต้ 301 คน 12.39%) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ ภาพรวม“ดัชนีการเมืองไทย เดือน ม.ค.63” ได้เพียง 3.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่ง เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 5.20 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 5.30

2.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.70 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 5.30

 3.ความสามัคคีของคนในชาติ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.56 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.84

4.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.74 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.77

5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.36 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.55

6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.23 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.30

 7.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.28 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.21

8.สภาพของสังคมโดยรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.07 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 4.01

9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.14 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.99

10.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.92 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.88

11.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.67 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.79

12.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.63 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.79

 13.ผลงานของนายกรัฐมนตรี คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.07 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.63

14.ผลงานของรัฐบาล คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.14 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.56

15.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.41 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.55

 16.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.65 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.53

17.การแก้ปัญหายาเสพติด คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.31 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.47

18.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.29 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.42

19.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.58 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.41

20.ความเป็นอยู่ของประชาชน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.43 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.40

21.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.68 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.39

22.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.29 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.22

23.การแก้ปัญหาการว่างงาน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.25 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.22

24.ราคาสินค้า คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.20 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.08

 25.การแก้ปัญหาความยากจน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.14 คะแนนเดือน ม.ค. 63 = 3.05

เมื่อเทียบแล้วผลดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63”ที่ดีกว่า“เดือนธันวาคม 62” มี 11 ประเด็น ดังนี้ 

1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 

2.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 

3.ความสามัคคีของคนในชาติ

4.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 

5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 

6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 

7.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง

8.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 

9.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 

10.การแก้ปัญหายาเสพติด11.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ

ส่วนดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63”ที่แย่กว่า“เดือนธันวาคม 62” มี 14 ประเด็น ดังนี้

1.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

2.สภาพของสังคมโดยรวม 

3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 

5.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 

6.ผลงานของรัฐบาล

7.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 

8.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 

9.ความเป็นอยู่ของประชาชน 

10.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 

11.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 

12.การแก้ปัญหาการว่างงาน 

13.ราคาสินค้า

14.การแก้ปัญหาความยากจน

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ พบว่า ร้อยละ 36.92 ระบุ เร่งแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาร้อยละ 30.32 ระบุ ปฏิรูปการเมืองไทยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 25.12 ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปากท้องที่ดีขึ้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand