3
shared

ปั้นหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ

3 กุมภาพันธ์ 2563 11:41 183
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จับมือ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป พัฒนาหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุระบบญี่ปุ่น รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในพื้นที่ อีอีซี

ด้วยสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายในปี 2564  ประกอบกับ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี   โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve สอดคล้องกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่น  ซึ่งมีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาการบริบาลผู้สูงอายุร่วมกัน เพื่อพัฒนา และผลิตกำลังคนในสาขาอาชีพดังกล่าวให้เพียงพอ และมีคุณภาพสอดรับกับความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในอนาคต

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ถือเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 3.2%  ต่อปี


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand