9
shared

ยากขึ้น! เปลี่ยนข้อสอบใบขับขี่ เน้นวิเคราะห์ไม่ท่องจำ

3 กุมภาพันธ์ 2563 15:45 323

กรมขนส่งทางบก เตรียมเปลี่ยนข้อสอบใบขับขี่ใหม่ให้ยากขึ้น เป็นเชิงวิเคราะห์ ไม่อาศัยท่องจำ ยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

วันนี้ (3 ก.พ.63) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยการปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบปรนัย ในขั้นตอนการทดสอบภาคทฤษฎีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

จากเดิมเนื้อหาข้อสอบเน้นทดสอบความจำเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ปรับปรุงให้เนื้อหาข้อสอบใหม่เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์มากขึ้น ประเมินความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมากขึ้น จะลดสัดส่วนข้อสอบความจำให้เหลือเพียง 10-20% ที่เหลืออีกประมาณ 80-90% จะเป็นเนื้อหาข้อสอบใหม่

โดยจะเริ่มทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน โดยข้อสอบยังคงเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ เหมือนเดิมแต่คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  มีตัวเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการสุ่มคำถาม จำนวน 50 ข้อ จากคำถามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 1,000 ข้อ และเกณฑ์การทดสอบยังคงใช้เกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 90 หรือ (ผ่าน 45 ข้อจากจำนวนเต็ม 50 ข้อ)

ทั้งนี้ การปรับเนื้อหาข้อสอบในการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งใหม่นี้ จะช่วยประเมินการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดสถานการณ์กรณีฉุกเฉินบนท้องถนนของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้

อย่างไรก็ตาม การทดสอบภาคทฤษฎี เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกคนต้องผ่านการทดสอบเท่านั้น กระบวนการเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยังมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเพื่อตรวจสอบว่า เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เพียงพอที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย การอบรมภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ การขับรถอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร มารยาทและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand