7
shared

ไล่ออก! 9 ผู้คุมราชทัณฑ์ เหตุประพฤติมิชอบ

7 กุมภาพันธ์ 2563 18:59 1177
ไล่ออก! 9 ผู้คุมราชทัณฑ์ เหตุประพฤติมิชอบ

กรมราชทัณฑ์มีมติไล่ออก 9 ข้าราชการ หลังทุจริตต่อหน้าที่ - ลักลอบนำยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นนี้( 7 ก.พ.63) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

3. ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน

4. ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

5. และ 6. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ

7. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง

8. ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

9. เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น 

อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย ด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

พ.ต.อ. ณรัชต์ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิดจึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand