3
shared

ข่าว8 เกณฑ์ใหม่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องให้ผ่าน5หมวดวิชา

14 พฤษภาคม 2563 21:25 118
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู เปิดเกณฑ์ใหม่ผู้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องสอบให้ผ่าน 5 หมวดวิชา สามารถเก็บคะแนนได้3ปี เริ่มเดือนตุลาคมปีนี้ พร้อมปรับแก้เรื่องจรรยาบรรณต้องไม่ละเมิดสิทธิเด็กนักเรียน

วันนี้ (8ก.พ.63) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว. ได้พิจารณาเรื่องการรับรองหลักเกณฑ์การทดสอบประเมินความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยกำหนดที่จะต้องทดสอบใน 5 หมวดวิชา ได้ ทักษะภาษา หมวดทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ความรู้ทางวิชาชีพครู และ หมวดความรู้วิชาเอก เมื่อสอบเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถสอบผ่านได้ในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถมาสอบย้อนหลังได้เพียงหมวดวิชาเดียว ไม่จำเป็นต้องสอบทุกหมวดวิชา โดยการสอบจะจัดสอบจำนวน 2 ครั้ง อาจจะในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สำหรับกลุ่มที่จะสอบครั้งแรกในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้ คือ กลุ่มผู้ที่จะจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 

นอกจากนี้ที่ประชุม กมว. ยังได้เสนอร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพครูปี 2563 ซึ่งปรับจากจรรยาบรรณวิชาชีพเดิม โดยจะครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม หากมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ ของเด็กจะมีความผิดทางจรรยาบรรณทันที ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง