6
shared

ป.ป.ส.เดินหน้าดัน “กระท่อม”ครอบครอง-เสพได้ไม่ผิดกม.

23 กุมภาพันธ์ 2563 11:46 292
ป.ป.ส.เดินหน้าดัน “กระท่อม”ครอบครอง-เสพได้ไม่ผิดกม.

ป.ป.ส. เดินหน้าปรับสถานะพืชกระท่อมเตรียมประกาศพื้นที่ให้ครอบครองและเสพได้โดยไม่เป็นความผิดเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม

วันนี้ ( 23 .. 63 ) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ...) เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดพื้นที่ประกาศอนุญาตให้ครอบครองและเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่ง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 7) .. 2562 และเร่งเสนอร่างกฎกระทรวง      เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิดในพื้นที่ประกาศดังกล่าว 


ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับแนวทางการเสนอกฎหมายยกเลิกพืชกระท่อม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี


เลขาธิการ ... กล่าวว่าปัจจุบันพื้นที่ .น้ำพุ . บ้านนาสาร .สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่สำนักงาน ... ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศอนุญาตให้ครอบครองพืชกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัย การควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบ 


สำหรับการประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมได้ โดยไม่เป็นความผิด สำหรับการขยายพื้นที่ จะมีเกณฑ์เบื้องต้นโดยพิจารณาจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมจะมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล การครอบครอง/การเสพ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยแสดงความประสงค์เพื่อขอให้ สำนักงาน ... และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมสำรวจความพร้อม เพื่อการเสนอออกประกาศอนุญาตให้พื้นที่ที่ประชาชนในท้องที่ สามารถเสพและครอบครองพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดได้ต่อไป 


การดำเนินการในขณะนี้คือ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิด และสำนักงาน ... จะจัดทำคู่มือการเตรียมการ 


ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับแนวนโยบายใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติดและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ดำเนินนโยบายลดความเป็นอาญาของยาเสพติดที่จะมีผลต่อการลดความแออัดของเรือนจำ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand