5
shared

โปรดเกล้าฯพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63 วงเงิน3.2ล้านล้านบาท

26 กุมภาพันธ์ 2563 14:02 212
โปรดเกล้าฯพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63 วงเงิน3.2ล้านล้านบาท

โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63 วงเงิน3.2ล้านล้านบาทแล้ว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

วันนี้ (26ก.พ.63) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand