1
shared

ยกระดับอาชีวศึกษารับ 12 อุตฯเป้าหมาย

27 กุมภาพันธ์ 2563 16:35 121
ยกระดับอาชีวศึกษารับ 12 อุตฯเป้าหมาย

ไทย จับมือ ออสเตรีย ยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล หวังต่อยอด EEC model 5 ปี สร้างแรงงานเพิ่ม 475,000 อัตรา

สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย สถานทูตไทย ณ กรุงเวียนนา  กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรีย และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ ไทย-ออสเตรีย “Thailand - Austria Educational Cooperation Workshop” ต่อยอด EEC Model ยกระดับการศึกษาของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี โดยเฉพาะ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New s-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรีย ที่มีมายาวนานกว่า 150 ปี และเป็นการขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการศึกษาของไทย โดยเฉพาะ ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ยังร่วมกันระดมสมองสร้างความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC

ทั้งนี้ ออสเตรียให้ความร่วมมือยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาของไทย พร้อมนำระบบการศึกษาแบบทวิภาคี คือ ผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษา รวมทั้งปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  ปรับใช้กับสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบการศึกษาแบบ EEC Model นำไปสู่การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้มาตรฐาน เพิ่มทักษะแรงงานให้ตรงความต้องการ และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างแรงงานฝีมือดี ในพื้นที่ อีอีซี  ซึ่งภายใน 5 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการตำแหน่งงานสูงถึง 475,000 อัตรา โดยเป็นระดับอาชีวศึกษาสูงถึง 53%


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand