31
shared

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์รักษาข้าราชการติดเชื้อโควิด-19

21 มีนาคม 2563 13:57 3706
กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์รักษาข้าราชการติดเชื้อโควิด-19

กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-นอก โรงพยาบาลของราชการ กรณีคนในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จ่ายค่าตรวจตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง ค่าห้องพักไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน

วันนี้ (21 มี.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) โดยผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวของข้าราชการที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว มีความเห็นว่าต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 

ประกอบด้วย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่นๆ ซึ่งรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรที่ต้องถูกเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 540 บาท ต่อครั้ง

ส่วนผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดโควิด-19 ในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม คือค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้งและค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 540 บาท ต่อวัน

ค่าห้องพักสำหรับควบคุมดูแลรักษา ในอัตราจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน และค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท รวมถึงค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในอัตราจ่ายเกินจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางกำหนดไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน หากกรณีอาการรุนแรงกำหนดเิบกได้ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

กรณีสถานพยาบาลของทางราชมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลของราชการแห่งอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,700 บาท ต่อครั้งที่มีการส่งต่อ

นอกจากนั้น กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลสามารถรับยาที่บ้านได้ ลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand