5
shared

ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจสู้ภัยแล้ง จับตาพื้นที่เสี่ยง

24 มีนาคม 2563 09:49 178
ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจสู้ภัยแล้ง จับตาพื้นที่เสี่ยง

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใกล้ชิด จับตาสถานการณ์แล้งช่วงมี.ค.-พ.ค.63

        วันนี้ ( 24 มี.ค.63) นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   กล่าวว่า   ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด   เร่งติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเข้มข้น  ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม       ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้น   เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12    ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย ประกอบกับปัจจุบัน    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีเพียงร้อยละ 55     ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 22     ทำให้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ   ได้แก่    พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 30 จังหวัด    พื้นที่ประมาณ 3.7 แสนไร่    รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่นอาจได้รับผลกระทบให้เกิดความเสียหายเช่นกัน     นอกจากนี้      กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า อาจเกิดฝนทิ้ง ช่วงเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม    จึงต้องติดตามเฝ้าระวังการใช้น้ำ     รวมทั้งป้องกันแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

        จากสถานการณ์ดังกล่าว  กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นควรจัดตั้งศูนย์ติดตาม    และแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น    ทั้งระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง    โดยโครงสร้างของศูนย์ฯจะมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นที่ปรึกษา 

       โดย คณะทำงานศูนย์ฯ  มีอำนาจหน้าที่คือ  1. ติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ำ ผล กระทบและความเสียหายด้านเกษตร)   2.รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปรายงานสถานการณ์การเพาะปลูก และรายงานกรมรับทราบ   3.รายงานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ไม้ผล     4.จัดทำคำแนะนำและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ระดับ    ได้แก่ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป    และ  5.ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand