4
shared

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์-อัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19

4 เมษายน 2563 11:25 1039
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์-อัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณี COVID-19 เพื่อความคล่องตัวของสถานพยาบาลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

วันนี้ ( 4 เม.ย.63)  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งว่า กรณีสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ง   มีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล     และได้จัดหาสถานที่อื่น ๆ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น เช่าหรือใช้สถานที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาการดีขึ้นไปพักฟื้นในสถานที่ดังกล่าว    จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติและสามารถกลับบ้านได้    ประกอบกับ เดิมเงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก     กำหนดการจัดส่งยาโดยให้ใช้ระบบไปรษณีย์ตอบรับปลายทางเท่านั้น    กรมบัญชีกลางจึงได้ออกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล   ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ   กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   หากแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า อาการดีขึ้นสามารถส่งตัวไปพักฟื้น   ณ สถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดหาไว้เป็นการเฉพาะ   เช่น สถานพยาบาลสนาม หอผู้ป่วย COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น    เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน    และในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ    รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal..Protective Equipment) และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,700 บาท ต่อครั้งที่มีการส่งต่อ

 2. การจัดส่งยาให้ดำเนินการได้ด้วยวิธี จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง โดยให้เก็บเลขพัสดุที่จัดส่งไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ    และ การจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้   และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย โดยให้ออกใบรับยาไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ       

3..การใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก   หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไปแสดงตน ณ สถานพยาบาลของทางราชการ การทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) อาจใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใช้เลขประจำตัวประชาชนได้


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand