1
shared

ชลประทานผันน้ำป้อน อีอีซี

8 เมษายน 2563 10:45 104
ชลประทานผันน้ำป้อน อีอีซี

กรมชลประทาน เร่งรับมือภัยแล้งภาคตะวันออก ผันน้ำลงคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำพื้นที่ อีอีซี 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบัน การปูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และจะสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตามลำดับต่อไป

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีอีซี ทั้ง 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้พื้นที่ อีอีซี มีน้ำเพียงพอใช้

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 รายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ว่า โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สํานักงานชลประทานที่ 9 นํารถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รับการสนับสนุนน้ําประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เพื่อนําน้ำประปาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตําบลก้อนแก้ว อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4 เที่ยว บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  จํานวน 6 ครัวเรือน   และก่อนหน้านี้ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ หมู่ 7 ตําบลบางโรง อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงนํารถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า แจกจ่าย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จํานวน 8 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านก้อนแก้ว ตําบลก้อนแก้ว อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4 เที่ยว 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand