1
shared

โคราชแล้งหนัก! "นิพนธ์"สั่งขุดบ่อบาดาลช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน

10 เมษายน 2563 14:36 91
โคราชแล้งหนัก! "นิพนธ์"สั่งขุดบ่อบาดาลช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน

โคราชประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ รมช.มหาดไทย รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมสั่งขุดบ่อบาดาลสำรองน้ำช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 10 เมษายน 2563 บ้านซับกระสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการเสนอโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำเสนอสถานการณภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ไปแล้วจำนวน 8 อำเภอ 53 ตำบล 514 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.โนนสูง อ.จักราช  อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย  อ.เทพารักษ์  อ.โนนไทย  อ.แก้งสนามนาง และอำเภอเมืองนครราชสีมา  ให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร


นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้มีการสํารวจ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งกําหนด มาตรการรับมือ  อาทิ การจัดทําแผนสํารองน้ำการหาแหล่งน้ำสํารอง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ การขุดขยายสระพักน้ำดิบ เพื่อสํารองปริมาณน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำ ใกล้เคียงไปยังระบบการผลิตน้ำประปา และให้กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นําร่อง การพัฒนาพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ชั่วคราว ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถาวร ตลอดจนการพิจารณาจัดทําธนาคารน้ำใต้ดินที่มี การควบคุมคุณภาพน้ำที่กักเก็บให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัยเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง