2
shared

มติคกก.โรคติดต่อฯเห็นชอบหลักการวางระบบกักกันและกรอบค่าใช้จ่าย

14 เมษายน 2563 12:50 226
มติคกก.โรคติดต่อฯเห็นชอบหลักการวางระบบกักกันและกรอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบหลักการวางระบบกักกันและกรอบค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เตรียมเสนอครม.พิจารณาต่อ

วันนี้ (14เม.ย.63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/ 2563 ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุทิน เปิดเผยหลังการประชุมว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน จะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State/ Local Quarantine) เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัด State Quarantine และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด Local/ Home Quarantine

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีการวางระบบการกักกันตัวผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาทิ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก เป็นต้น เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน โดยให้กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ปรับรายละเอียดกรอบค่าใช้จ่าย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ในพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงาน เพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่   โดยมอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียดและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย เสนอต่อ ศบค. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand