16
shared

รอลุ้นพรุ่งนี้! บอร์ดประกันสังคมเตรียมชงครม.เยียวยาผู้ประกันตน

14 เมษายน 2563 17:35 2024
รอลุ้นพรุ่งนี้! บอร์ดประกันสังคมเตรียมชงครม.เยียวยาผู้ประกันตน

บอร์ดประกันสังคมเตรียมเสนอครม.พิจารณาพรุ่งนี้ เยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

วันนี้ (14เม.ย.63) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมวันที่ 14 เม.ย. ได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติรับทราบตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน และได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำว่าเหตุสุดวิสัยครอบคลุมไปถึงไหน ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่า เหตุสุดวิสัยนี้ให้รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบการปิดตัวเองลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ด้วย ทางครม. จึงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับกฎกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา 79/1 ของพ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้ครอบคลุมกรณีผู้ประกันตนม.33 จะได้รับการเยียวยาเงินว่างงานจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีโควิด -19 หรือกรณีที่สถานประกอบกิจการปิดตัวเองลงด้วย

นายสุทธิ กล่าวอีกว่า รวมถึงให้ทางสำนักงานประกันสังคมเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และวินัยการเงินการคลังเสนอไปทางครม. ให้พิจารณา โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่15 เม.ย. เพื่อขอความเห็นชอบกฎกระทรวงแรงงานฉบับใหม่ และขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีการออกกฎกระทรวงและรอให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งกระทรวงจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand